Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Hãy Lắng Nghe - ĐHCGVN 43
Hãy Lắng Nghe - ĐHCGVN 43
Hãy Lắng Nghe - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 43, 08.-10.06.2019 Aschaffenburg.
HĐĐB 32
HĐĐB 32
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 32 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức