Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

HĐĐB 32
HĐĐB 32
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 32 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức
HDĐB 31
HDĐB 31
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 31 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức
HĐĐB 30
HĐĐB 30
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 30 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức