Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Năm Thánh Từ Bi - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 40, 14.-16.05.2016 Aschaffenburg.