Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Hãy Theo Ta - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 42, 19.-21.05.2018 Aschaffenburg.
19.05.2018
20.05.2018
21.05.2018