Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Hãy Lắng Nghe - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 43, 08.-10.06.2019 Aschaffenburg.
08.06.2019
08.06.2019
Hình Ảnh Nghi Thức Và Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 43
09.06.2019
09.06.2019
Thánh Lễ Mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
10.06.2019