Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Năm Đức Tin - Truyền Đạt Đức Tin Cho Con Cháu - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 37, 18.-20.05.2013 Aschaffenburg.