Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Bình An Cho Anh Em - ĐHCGVN 44
Đến Với Muôn Dân - ĐHCG 34
Đến Với Muôn Dân - ĐHCG 34
Đến Với Muôn Dân - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 34, 22.-24.05.2010 Aschaffenburg.
Đường Hy Vọng - ĐHCG 35
Đường Hy Vọng - ĐHCG 35
Đường Hy Vọng - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 35, 11.-13.06.2011 Aschaffenburg.
Lòng Chúa Thương Xót Qua Bí Tích Hòa Giải - ĐHCG 36
Lòng Chúa Thương Xót Qua Bí Tích Hòa Giải - ĐHCG 36
Lòng Chúa Thương Xót Qua Bí Tích Hòa Giải - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 36, 26.-28.05.2012 Aschaffenburg.
Năm Đức Tin - Truyền Đạt Đức Tin Cho Con Cháu - ĐHCG 37
Năm Đức Tin - Truyền Đạt Đức Tin Cho Con Cháu - ĐHCG 37
Năm Đức Tin - Truyền Đạt Đức Tin Cho Con Cháu - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 37, 18.-20.05.2013 Aschaffenburg.
Ðừng Sợ, Hãy Mở Cửa Cho Ðức Kitô! - ĐHCG 38
Ðừng Sợ, Hãy Mở Cửa Cho Ðức Kitô! - ĐHCG 38
Ðừng Sợ, Hãy Mở Cửa Cho Ðức Kitô! - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 38, 07.-09.06.2014 Haßfurt.
Thách Đố Đức Tin Trong Gia Đình - ĐHCG 39
Thách Đố Đức Tin Trong Gia Đình - ĐHCG 39
Thách Đố Đức Tin Trong Gia Đình - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 39, 23.-25.05.2015 Haßfurt.
Năm Thánh Từ Bi - ĐHCG 40
Năm Thánh Từ Bi - ĐHCG 40
Năm Thánh Từ Bi - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 40, 14.-16.05.2016 Aschaffenburg.
Laudato si - Hãy Ngợi Khen Chúa - ĐHCG 41
Laudato si - Hãy Ngợi Khen Chúa - ĐHCG 41
Laudato si - Hãy Ngợi Khen Chúa - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 41, 03.-05.06.2016 Aschaffenburg.
HĐĐB 30
HĐĐB 30
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 30 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức
Hãy Theo Ta - ĐHCGVN 42
Hãy Theo Ta - ĐHCGVN 42
Hãy Theo Ta - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 42, 19.-21.05.2018 Aschaffenburg.
HDĐB 31
HDĐB 31
Hình Ảnh Phiên Họp Hội Đồng Đại Biểu Thường Niên Kỳ Thứ 31 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức