Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Đường Hy Vọng - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 35, 11.-13.06.2011 Aschaffenburg.