Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Laudato si - Hãy Ngợi Khen Chúa - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 41, 03.-05.06.2016 Aschaffenburg.