Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Thách Đố Đức Tin Trong Gia Đình - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 39, 23.-25.05.2015 Haßfurt.