Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Đến Với Muôn Dân - Đại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Đức Kỳ Thứ 34, 22.-24.05.2010 Aschaffenburg.